2023 Giải SBT Bài 9: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kỳ cổ – trung đại | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

BÀI TẬP 1: Hãy xác định chỉ một ý trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 12 dưới đây. Câu 1. Khai thác lược đồ Hình 1 (Lịch sử f0, tr. 77) cho thấy: 1.1. Vị trí địa li khu vực Đông Nam Á có điểm gì nỗi bật? A. Thuộc Thái Bình…

2023 Giải SBT bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

8.11. Cấu hình electron theo lớp của năm nguyên tố X, Q, Z, A, D như sau X: 2, 2;             Q: 2, 8, 8, 2;              Z: 2, 7; A: 2, 8, 8, 7;     D: 2 a) Nêu vị trí của mỗi nguyên tố trong…

2023 Giải SBT Bài 8: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ hiện đại | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

BÀI TẬP 1: Hãy xác định chỉ một ý trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 9 dưới đây. Câu 1. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra trong thời gian nào? A. Từ nửa sau thế kỉ XIX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhát (1914). B. Từ…

2023 Giải SBT bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

VẬN DỤNG 7.17. Nguyên tố X nằm ở chu kì 3 của bảng tuần hoàn và M là nguyên tố s có electron lớp ngoài cùng là $ns^{1}$. X có công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất là XO3. Một hợp chất của M và X, trong đó M chiếm 58,97% về khối…

2023 Giải SBT Bài 7: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

BÀI TẬP 1: Hãy xác định chỉ một ý trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 11 dưới đây Câu 1. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở đâu? A. Anh. C. Pháp. B. Đức. D. Mỹ. Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng điều kiện…

2023 Giải SBT bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

6.11. Cho các nguyên tố sau: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là A. N, Si, Mg, K                B….

2023 Giải SBT bài 4 Định lí | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 28: Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng xx’, yy cắt nhau tại O và góc xOy là góc vuông thì các góc x’Oy, x’Oy’, xOy’ cũng là góc vuông”. a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên. b) Viết giả thiết, kết luận của định lí trên. c) Chứng minh định…