2023 a) Nguyên tố X có Z = 8, thuộc nhóm VIA, là phi kim; nguyên tố Y có Z = 17, thuộc nhóm VIIA, là phi kim; nguyên tố Z có Z = 11, thuộc nhóm IA, là kim loại. Công thức hoá học của các hợp chất tạo thành từ nguyên tử các nguyên tố:

7.17. Nguyên tử của các nguyên tố X, Y và Z lần lượt có 8, 17 và 11 electron. Nguyên tử neon và argon lần lượt có 10 và 18 electron.

X thiếu 2 electron thì bền vững giống khí hiếm Ne; Z thừa 1 electron so với khí hiếm Ne. Do đó 2 nguyên tử Z nhường 2 electron cho 1 nguyên tử X. Công thức hoá học là Z;X (quy ước viết kim loại trước phi kim).

a) Xác định công thức hoá học của các hợp chất được tạo thành từ các nguyên tử của các nguyên tổ sau:

(i) X và Z

(ii) Y và Z

Bài Hay  2023 Viết những hoạt động lạo động trong gia đình mà em đã tham gia | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

(iii) X với X.

b) Kiểu liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong các hợp chất trên là liên kết gì?

c)Dự đoán hai tính chất của hợp chất được tạo thành trong trường hợp a(i) và a(ii).

a) Nguyên tố X có Z = 8, thuộc nhóm VIA, là phi kim; nguyên tố Y có Z = 17, thuộc nhóm VIIA, là phi kim; nguyên tố Z có Z = 11, thuộc nhóm IA, là kim loại. Công thức hoá học của các hợp chất tạo thành từ nguyên tử các nguyên tố:

(i) X và Z:X thiếu 2 electron thì bền vững giống khí hiếm Ne; Z thừa 1 electron so với khí hiếm Ne. Do đó 2 nguyên tử Z nhường 2 electron cho 1 nguyên tử X. Công thức hoá học là Z;X (quy ước viết kim loại trước phi kim).

(ii) Y và Z: Y thiếu 1 electron thì bên vững giống khí hiếm Ar; Z thừa 1 electron so với khí hiếm Ne. Do đó 1 nguyên tử Z nhường 1 electron cho 1 nguyên tử Y. Công thức hoá học là ZY.

Bài Hay  2023 Tiến hành quá trình ozone hoá 100g oxi theo phản ứng sau: 3O2{g) (oxygen) → 2O3(g) (ozone) Hỗn hợp thu được có chứa 24% ozone về khối lượng, tiêu tốn 71,2 kJ. Nhiệt tạo thành $\Delta _{f}H_{298}^{o}$ của ozone (kJ/mol) có giá trị là A. 142,4. B.28 | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

(iii)X với X: Đơn chất giữa 2 nguyên tử X có công thức hoá học là X:.

b) Kiểu liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong$Z_{2}$X: liên kết ion; trong ZY: liên kết ion; trong $X_{2}$: liên kết cộng hoá trị.

c) Hai tính chất của các hợp chất ion $ZX_{2}$; và ZY: tan trong nước, là chất rắn có nhiệt độ nóng chảy cao.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *