2023 Ba bạn An, Bình, Đông học cùng lớp. Khi tan học, ba bạn đi cùng chiều trên đường về nhà. Tốc độ của An là 6,2 km/h, của Bình là 1,5 m/s, của Đông là 72 m/min. Kết luận nào sau đây là đúng?

8.5. Ba bạn An, Bình, Đông học cùng lớp. Khi tan học, ba bạn đi cùng chiều trên đường về nhà. Tốc độ của An là 6,2 km/h, của Bình là 1,5 m/s, của Đông là 72 m/min. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Bạn An đi nhanh nhất.

B. Bạn Bình đi nhanh nhất.

C. Bạn Đông đi nhanh nhất.

D. Ba bạn đi nhanh như nhau.

  • A. Bạn An đi nhanh nhất.

Ta đổi:

  • Tốc độ của bạn An: 6,2 km/h = $\frac{6.2}{3.6}$=1,72 m/s.
  • Tốc độ của bạn Đông: 72 m/min = $\frac{72}{60}$=1,2 m/s.
  • Tốc độ của bạn Bình: 1,5 m/s.
  • Từ đây ta thấy: 1, 72 > 1, 5 > 1,2.
  • Vậy Bạn An đi nhanh nhất, Bạn Đông đi chậm nhất.
Bài Hay  2023 https://tech12h.com/de-bai/viet-2-3-tu-ngu.html-1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *