2023 Bảng dưới đây ghi lại quãng đường đi được theo thời gian của một người đi bộ.

9.5. Bảng dưới đây ghi lại quãng đường đi được theo thời gian của một người đi bộ.

a) Dựa vào số liệu trong bảng, hãy vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của người đi bộ.

b) Từ đồ thị, xác định tốc độ đi bộ của người đó.

a) Đồ thị quãng đường – thời gian của người đi bộ:

b) Từ đồ thị, xác định tốc độ đi bộ của người đó.

v = $\frac{s}{t}$ = $\frac{84}{60}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Với kết quả khảo sát tình hình thu nhập được nêu trong Câu 21.11, em hãy viết chương trình để hỗ trợ cho nhóm tổ chức khảo sát: Xác định mức thu nhập bình quân của tất cả các hộ gia đình được khảo sát; Xác định số các hộ gia đình có thu nhập dưới 20 triệu | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *