2023 Chọn phương án đúng. Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

2.1 Chọn phương án đúng. Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử

A. có cùng số proton.

B. có cùng khối lượng nguyên tử.

C. có cùng số neutron.

D. có cùng số hạt proton, neutron và electron.

2.2 Cho biết những nguyên tử nào trong bảng dưới đây thuộc cùng nguyên tố hoá học.

Nguyên tử

Số proton

Số neutron

Số elecctron

A1

2

2

2

A2

7

8

7

A3

1

3

1

A4

7

7

7

A5

6

7

6

A6

9

10

9

A7

1

2

1

2.3

a) Hoàn thành những thông tin còn thiếu về tên hoặc kí hiệu hoá học của các nguyên tố trong bảng sau

Tên nguyên tố

Kí hiệu hoá học

Sodium (natri)

 

 

Si

 

Mg

Potassium

 

 

Cl

Oxygen

 

 

N

2.4

Hoàn thành bảng sau bằng cách điền thông tin thích hợp vào các ô trống:

Bài Hay  2023 Giải SBT toán 7 Chân trời bài 1 Các góc ở vị trí đặc biệt | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Tên nguyên tố

Kí hiệu hoá học

Carbon

 

Boron

 

Sulfur

 

Calcium

 

Lithium

 

Oxygen

 

Silicon

 

 

2.5

Thành phần hạt nhân của hai nguyên tử X và Y được cho trong bảng sau:

 

X

Y

Só proton

6

8

Số neutron

7

7

 2.6 Hoàn thành các thông tin còn thiếu trong bảng sa:;

 

2.7 Bằng cách xác định các loại đá chính và tính trung bình thành phần nguyên tố của chúng, chúng ta có thể ước tính được sự phong phú của các nguyên tố trong lớp vỏ Trái Đất. Biểu đồ nguyên tố trong lớp vỏ Trái Đất cho biết tỉ lệ phần trăm về khối lượng và số nguyên tử của các nguyên tố khác nhau trong vỏ Trái Đất,

Hình 2. Biểu đồ mô tả tỉ lệ phần trăm của một số nguyên tố hoá học trong lớp vỏ Trái Đất (Nguồn: W. M. Haynes, D. R. Lide and T. J. Bruno (2016). Abundance of Elements in the Earth’s Crust and in the Sea. CRC Handbook of Chemistry and Physics. 97(2402), 14-17).

Bài Hay  2023 Trong đoạn trích này, điểm tựa có được dùng như một thuật ngữ Vật lí hay không? Ở đây, nó có ý nghĩa gì? | văn 9 tập 1

a) Viết kí hiệu hoá học của ba nguyên tố hoá học chiếm tỉ lệ khối lượng lớn trong vỏ Trái Đất theo dữ liệu trên.

b*) Giải thích vì sao nguyên tố sodium có tỉ lệ phần trăm số nguyên tử băng nguyên tố calcium nhưng tỉ lệ phần trăm khối lượng lại nhỏ hơn.

 

 

2.1. A.

2.2

Nguyên tử A2 và A4 thuộc cùng một nguyên tố hoá học vì cùng có 7 proton

Nguyên tử A3 và A7 thuộc cùng một nguyên tố hoá học vì cùng có 1 proton

2.3 

2.4

2.5. a) Khối lượng của nguyên tử X là: 6+7= 13 (amu). Khối lượng của nguyên tử Y là: 8 + 7 = 15 (amu). C b) X và Y không thuộc cùng một nguyên tố hóa học vì không có cùng số proton.

2.6

2.7.

a) Kí hiệu hoá học của ba nguyên tố hoá học chiếm tỉ lệ khối lượng lớn nhất trong vỏ Trái Đất: O, Si, Al.

Bài Hay  2023 Giải bài tập 3 trang 5 VBT toán 3 tập 2 kết nối tri thức | VBT Toán 3 kết nối

b*) Tổng khối lượng của nguyên tố=số nguyên tử × khối lượng của một nguyên tử. Tỉ lệ phần trăm số nguyên tử của sodium bằng của calcium, tức là số nguyên tử sodium bằng số nguyên tử calcium. Tuy nhiên, khối lượng một nguyên tử calcium (40 amu) lại gấp khoảng 1,74 lần khối lượng một nguyên tử sodium (23 amu).

Do vậy, nguyên tố sodium có tỉ lệ phần trăm số nguyên tử bằng nhưng tỉ lệ phần trăm khối lượng lại nhỏ hơn nguyên tố calcium.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *