2023 Chọn từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống có đánh số (1), (2) để hoàn thành các câu sau:

4.8. Chọn từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống có đánh số (1), (2) để hoàn thành các câu sau:

“Bảng tuần hoàn các nguyên tổ hoá học gồm các nguyên tố kim loại, ..(1).. và khí hiếm. Trong đó nguyên tố ..(2).. chiếm đến 80% tổng số nguyên tố”

  •  (1) phi kim;
  • (2) kim loại.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết câu thể hiện cảm xúc của em khi thấy một cảnh đẹp. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *