2023 Chức năng của khí khổng là

27.3. Chức năng của khí khổng là

A. trao đổi khí carbon dioxide với môi trường.

B. trao đổi khí oxygen với môi trường.

C. thoát hơi nước ra môi trường.

D. Cả ba chức năng trên.

  • D. Cả ba chức năng trên.

=> Một là, giúp vận chuyển nước và khoáng chất từ rễ lên khắp các cơ quan một cách dễ dàng, từ đó tạo liên kết giữa các bộ phận của cây và tạo độ cứng cho cây thân thảo. Hai là, tạo điều kiện để khí cacbonic khuếch tán vào lá, bắt đầu quá trình quang hợp. Ba là, hạ nhiệt cho cây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nước đá nhẹ hơn nước lỏng vì | SBT Sinh học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *