2023 Công thức của sulfuric acid là H2SO4

7.4. Công thức của sulfuric acid là H2SO4

a) Gọi tên các nguyên tố có trong sulfuric acid.

b) Có bao nhiêu nguyên tử của mỗi nguyên tố đó trong một phân tử sulfuric acid.

a) Các nguyên tố có trong sulfuric acid là: hydrogen, sulfur và oxygen.

b) Trong một phân tử sulfuric acid có 2 nguyên tử H, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Biểu diễn liên kết hydrogen giữa các phân tử sau: a. methanol (CH3OH) và nước. b. ethylene glycol (HOCH2CH2OH) và nước Từ đó nhận xét tính tan của methanol và ethylene glycol trong nước. | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *