2023 Để đo tốc độ gió, người ta chỉ cần một chong chóng gió và một đồng hồ bấm giây. Bằng cách đo số vòng quay của chong chóng trong một khoảng thời gian nhất định, người ta có thể tính ra tốc độ gió.

10.9. Để đo tốc độ gió, người ta chỉ cần một chong chóng gió và một đồng hồ bấm giây. Bằng cách đo số vòng quay của chong chóng trong một khoảng thời gian nhất định, người ta có thể tính ra tốc độ gió.

a) Hãy trình bày cách tính tốc độ gió.

b) Trong một lần đo với chong chóng gió có bán kính 60 cm, người ta đếm được chong chóng quay 20 vòng trong thời gian 4,2 s. Tính tốc độ gió.

 a) Cách tính tốc độ gió:

– Đồng hồ bấm giây cho biết thời gian t.

Bài Hay  2023 Đánh dấu X vào mức độ thực hiện các biểu hiện sự tự tin trong giao tiếp, ứng xử của em | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

– Quãng đường s mà đầu cánh chong chóng đi được trong khoảng thời gian t được xác định như sau:

s = số vòng x chu vi mỗi vòng = số vòng x 2 x bán kính chong chóng x 3,14

– Tốc độ gió được tính bằng công thức: v = $\frac{s}{t}$

b) Tốc độ gió:
 = $\frac{s}{t}$ = $\frac{20x2x3.14×0.6}{4.2}$ =18

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *