2023 Giải SBT bài 8: Tốc độ chuyển động

8.5. Ba bạn An, Bình, Đông học cùng lớp. Khi tan học, ba bạn đi cùng chiều trên đường về nhà. Tốc độ của An là 6,2 km/h, của Bình là 1,5 m/s, của Đông là 72 m/min. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Bạn An đi nhanh nhất.

B. Bạn Bình đi nhanh nhất.

C. Bạn Đông đi nhanh nhất.

D. Ba bạn đi nhanh như nhau.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho các phân tử sau: H2S, SO2, CaSO3, Na2S, H2SO4. Số oxi hoá của nguyên tử S trong các phân tử trên lần lượt là A. 0; +6, +4; +4; +6. B.0; +6; +4, +2; +6. C.+2, +6; +6; -2; +6. D. -2; +6; +6; -2; +6. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *