2023 Hãy xác định điểm khác nhau giữa các giai đoạn phát triển của người và bướm.

34.13. Hãy xác định điểm khác nhau giữa các giai đoạn phát triển của người và bướm.

  • Qua các giai đoạn phát triển của con người không có sự biến đổi lớn về hình thái, qua các giai đoạn phát triển của bướm có sự biến đổi lớn về hình thái.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 1. Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ (...) trong những câu sau để được các câu đúng về hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh và hoạt động dịch vụ. | SBT hoạt động trải nghiệm 10 kết nối

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *