2023 Hình 5.4 mô tả một phân tử chứa carbon, hydrogen và oxygen.

5.14. Hình 5.4 mô tả một phân tử chứa carbon, hydrogen và oxygen.

Số nguyên tử của mỗi nguyên tổ carbon, hydrogen và oxygen có trong một phân tử chất này lần lượt là

A.1,6, 2.

B.2, 5, 1.

C.2,6, 1.

D.6, 2, 1.

=> Trong phân tử chất này có 2 nguyên tử C; 6 nguyên tử H và 1 nguyên tử O.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Khi phóng chùm tia α vào một lá vàng mỏng, người ta thấy rằng trong khoảng $10^{8}$ hạt α có một hạt gặp hạt nhân. a. Một cách gần đúng, hãy xác định đường kính của hạt nhân so với đường kính của nguyên tử. b. Với sự thừa nhận kết quả trên, hãy tính đườ | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *