2023 Hoàn thành đoạn thông tin sau dựa vào các từ gợi ý: môi trường, thực vật, cơ thể, tiếp nhận, động vật, tồn tại, phản ứng, thích nghi.

32.9. Hoàn thành đoạn thông tin sau dựa vào các từ gợi ý: môi trường, thực vật, cơ thể, tiếp nhận, động vật, tồn tại, phản ứng, thích nghi.

Cảm ứng ở sinh vật là khả năng (1) … kích thích và (2)… lại các kích thích từ (3) …bên trong và bên ngoài (4) …, đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.

Cảm ứng là một đặc trưng cơ bản của cơ thể sống, giúp sinh vật (5)… với điều kiện sống. Cảm ứng ở (6) … thường diễn ra chậm, khó nhận thấy, hình thức phản ứng kém đa dạng; cảm ứng ở (7) … thường diễn ra nhanh, dễ nhận thấy, hình thức đa dạng.

Bài Hay  2023 Giải thích tại sao ở điều kiện thường, các nguyên tố trong nhóm halogen như fluorine và chlorine ở trạng thái khí, còn bromine ở trạng thái lỏng và iodine ở trạng thái rắn. | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

  • (1) tiếp nhận
  • (2) phản ứng
  • (3) môi trường
  • (4) cơ thể
  • (5) thích nghị
  • (6) thực vật
  • (7) động vật.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *