2023 https://tech12h.com/de-bai/so-sanh.html-7

https://tech12h.com/de-bai/so-sanh.html-7

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hít thở không khí có chứa khí nào sau đây vượt ngưỡng 30 μg/$m^{3}$ không khí (QCVN 06:2009/BTNMT) sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây co thắt phế quản, khó thở? A. O2 B. Cl2 C. N2 D. O3 | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *