2023 Khai thác tư liệu 2,3,4,(Lịch sử 10, tr.31) cho thấy giữa 3 tư liệu có điểm gì chung trong nội dung phản ánh | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

4.1. Khai thác các tư liệu 2, 3, 4 (Lịch sử 70, tr. 31) cho thấy giữa 3 tư liệu có điểm gì chung trong nội dung phản ánh?

4.2. Em có suy luận gì về vai trò của lịch sử — văn hoá đối với sự phát triển của du lịch? Hãy lấy dẫn chứng từ những tư liệu để làm căn cứ cho suy luận của em (theo gợi ý dưới đây).

Tư liệu

Suy luận

Dẫn chứng

Tư liệu 2. Tài nguyên du lịch văn hoá bao

gồm di tích lịch sử — văn hoá, di tích lịch sử

cách mạng. khảo cỏ, kiến trúc; giá trị văn hoá

truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các

giá trị văn hoá khác; công trình lao động sáng

tạo của con người có thể được sử dụng cho

mục đích du lịch.

?

?

Tư liệu 3. Du lịch là một lĩnh vực tăng trưởng

tiềm năng cho nên kinh tế châu Âu, tạo ra hơn

10% GDP của EU và sử dụng lực lượng lao

động khoảng hơn 10 triệu người. Các khía cạnh

văn hoá chiếm khoảng 40% trong giá trị du lịch

ở châu Âu. Di sản độc đáo, bao gồm bảo tàng,

nhà hát, di tích khảo cổ học và các thành phố

lịch sử…. đã khiến châu lục này trở thành điểm

đến du lịch chính

?

?

Tư liệu 4. Hình 8. Di sản văn hoá thế giới Trung

tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) — điểm

thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước

trong những năm qua (SGK, tr. 31).

?

?

Bài Hay  2023 Bài tập 4. Trang 83 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều


4.1. Khai thác các tư liệu 2, 3, 4 (Lịch sử 70, tr. 31) cho thấy giữa 3 tư liệu có điểm gì chung trong nội dung phản ánh?

Bước 1. Đọc tư liệu, gạch chân (hoặc ghi vào vở) những từ/cụm từ mà em cho là thể hiện điểm chung trong nội dung phản ánh.

Bước 2. Nêu nhận thức của mình về điểm chung đó.

Bước 3. Lấy dẫn chứng chứng minh cho luận điểm của mình từ chính các tư liệu (để tăng độ thuyết phục).

Ví dụ: – Bước 2: Ba tư liệu đều đề cập đến vai trò của của lịch sử — văn hoá đối với sự phát triển của du lịch.

– Bước 3: Dẫn chứng TL 2: Tài nguyên du lịch văn hoá bao gồm di tích lịch sử — văn hoá, di tích lịch sử cách mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hoá truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các

Bài Hay  2023 Em hãy dự đoán những quá trình chuyển hoá năng lượng nào diễn ra khi một con báo đang chạy, biết trong tế bào tổn tại nhiều dạng năng lượng khác nhau như cơ năng, nhiệt năng, hoá năng. Giải thích.

giá trị văn hoá khác; TL 3: Các khía cạnh văn hoá chiếm khoảng 40% trong giá trị du lịch ở châu Âu. Di sản độc đáo, bao gồm bảo tàng, nhà hát, di tích khảo cổ học và các thành phố lịch sử,…; TL 4:

Hoàng thành Thăng Long… điểm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước trong những năm qua.

4.2. Em có suy luận gì về vai trò của lịch sử — văn hoá đối với sự phát triển của du lịch? Hãy lấy dẫn chứng từ những tư liệu để làm căn cứ cho suy luận của em (theo gợi ý dưới đây).

Tư liệu

Suy luận

Dẫn chứng

Tư liệu 2. Tài nguyên du lịch văn hoá bao

gồm di tích lịch sử — văn hoá, di tích lịch sử

cách mạng. khảo cỏ, kiến trúc; giá trị văn hoá

truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các

giá trị văn hoá khác; công trình lao động sáng

tạo của con người có thể được sử dụng cho

mục đích du lịch.

Xác định nguồn tài nguyên của du lịch văn

hoá chính là những giá trị về lịch sử — văn

 

hoá còn được bảo tồn đến ngày nay.

Toàn bộ nội dung Tư

 

liệu 2.

Tư liệu 3. Du lịch là một lĩnh vực tăng trưởng

tiềm năng cho nên kinh tế châu Âu, tạo ra hơn

10% GDP của EU và sử dụng lực lượng lao

động khoảng hơn 10 triệu người. Các khía cạnh

văn hoá chiếm khoảng 40% trong giá trị du lịch

ở châu Âu. Di sản độc đáo, bao gồm bảo tàng,

nhà hát, di tích khảo cổ học và các thành phố

lịch sử…. đã khiến châu lục này trở thành điểm

đến du lịch chính

Vai trò to lớn của di sản lịch sử — văn hoá

đối với sự phát triển của ngành du lịch

 

châu Âu.

“Các khia cạnh văn hoá

truyền thống… điểm du

 

lịch chính”.

Tư liệu 4. Hình 8. Di sản văn hoá thế giới Trung

tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) — điểm

thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước

trong những năm qua (SGK, tr. 31).

Đóng góp của Di sản văn hoá thế giới —

Trung tâm Hoàng thành Thăng Long đối

với sự phát triển của ngành du lịch Hà Nội

 

những năm qua.

Nêu dẫn chứng từ thực

tế trải nghiệm của HS,

từ khai thác chú thích

 

Hình 8,…

Bài Hay  2023 Thầy giáo đã giúp A-i-a tự tin bằng cách nào? | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *