2023 Khẳng định nào sau đây là đúng?

5. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Mọi số nguyên đều là số tự nhiên;

B. Mọi số hữu tỉ đều là số nguyên;

C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ;

D. Mọi phân số đều là số nguyên.

A sai vì -7 là số nguyên nhưng không phải số tự nhiên;

B sai vì $\frac{-1}{7}$ không phải là số thực.

D sai vì $\frac{-1}{7}$ là phân số nhưng không phải là số nguyên.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm | VBT Toán 3 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *