2023 Khẳng định nào sau đây là sai?

4. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Mỗi số hữu tỉ đều được biểu diễn bởi một điểm trên trục số;

B. Trên trục số, số hữu tỉ âm nằm bên trái điểm biểu diễn số 0;

C. Trên trục số, số hữu tỉ dương nằm bên phải điểm biểu diễn số 0;

D. Hai số hữu tỉ không phải luôn so sánh được với nhau.

  • D. Hai số hữu tỉ không phải luôn so sánh được với nhau.

=> Hai số hữu tỉ luôn so sánh được với nhau

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta. | sgk Địa lý lớp 12

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *