2023 Khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử oxygen bằng 26,5595.10−27 kg.Hãy tính khối lượng nguyên tử (theo amu) và khối lượng mol nguyên tử (theo g) của nguyên tử này. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

1.8. Khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử oxygen bằng 26,5595.$10^{-27}$ kg.Hãy tính khối lượng nguyên tử (theo amu) và khối lượng mol nguyên tử (theo g) của nguyên tử này.

1 amu = 1,661.$10^{-27}$ kg.

Khối lượng của nguyên tử oxygen theo amu:

$\frac{26.5595.10^{-27}}{1,661.10^{-27}}\approx 15,99(amu)$

Khối lượng mol của oxygen là 15,99 g/mol.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Biểu thức sau trả lại giá trị gì? | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *