2023 Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy tính:

1.23. Không sử dụng máy tính cầm tay, hãy tính:

a) $(-5)^{7}$, biết $(-5)^{6}$ = 15 625;

b)$(2)^{12}$, biết $(2)^{11}$ = 2048.

a) Ta có:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Đọc lại bài Thư thăm bạn (SGK, tr.107), cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì. Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *