2023 Làm tròn số 11.345679 với độ chính xác d trong mỗi trường hợp sau: | SBT Toán 7 Cánh diều


Bài 32: Làm tròn số 11.345679 với độ chính xác d trong mỗi trường hợp sau:

a) d = 0.5;

b) d = 0.05;

c*) d = 0.00005.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong các câu sau đây, câu nào sai? | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *