2023 Lập công thức hoá học và tính khối lượng phân tử của hợp chất được tạo thành bởi:

7.14. Lập công thức hoá học và tính khối lượng phân tử của hợp chất được tạo thành bởi:

a) Kvà Cl, Ba và Cl, AI và Cl.

b) Kvà nhóm SO4, Ba và nhóm SỚx, AI và nhóm SO4.

(Biết khối lượng nguyên tử của K = 39; C| = 35,5; Ba = 137; Al = 27; S= 32; O = 16).

 a) Công thức hoá học KCI. Khối lượng phân tử:

M=39+35,5= 74,5 (amu).

Công thức hoá học BaCI2. Khối lượng phân tử:

M= 137+2-35,5 = 208 (amu).

Công thức hoá học $AlCO_{3}$. Khối lượng phân tử:

M=27+3-35,5 = 133,5 (amu).

b) K và nhóm SO4, Ba và nhóm $SO_{24}$, Al và nhóm  $SO_{24}$

Công thức hoá học K2SO4. Khối lượng phân tử:

M=2-39+32+4- 16 = 174 (amu).

Công thức hoá học $BaSO_{4}$. Khối lượng phân tử:

Bài Hay  2023 Lập bảng kế hoạch chi tiêu khi tổ chức một sự kiện trong gia đình. | SBT Hoạt động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo bản 2

M=137+32+4- 16 = 233 (amu).

Công thức hoá học $Al_{2}SO_{3}$. Khối lượng phân tử:

M=2:27+3-(32+4- 16) = 342 (amu).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *