2023 Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ bốn số sau: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 43: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ bốn số sau:

a) 12; 21; 84; 3;

b) 0.36; 4.25; 0.9; 1.7;

c)$\frac{3}{4}$; 6; $\frac{4}{5}$; 8;

d) 2.5; -5.12; -3.2; 4.

a) Do 12 x 21 = 84 x 3(cùng bằng 252) nên tất cả các tỉ lệ thức có thể lập được từ bốn số 12; 21; 84; 3 là:

$\frac{12}{84}= \frac{3}{21}; \frac{84}{21}= \frac{12}{3}; \frac{21}{84}= \frac{3}{12};\frac{21}{3}=\frac{84}{12}.$

b) Do 0.36 x 4.25 = 0.9 x 1.7 nên tất cả các tỉ lệ thức có thể lập được từ bốn số 0.36; 4.25; 0.9; 1.7 là :

$\frac{0.36}{0.9}=\frac{1.7}{4.25};\frac{0.9}{0.36}=\frac{4.25}{1.7};\frac{0.36}{1.7}=\frac{0.9}{4.25};\frac{1.7}{0.36}=\frac{4.25}{0.9}.$

c) Do $\frac{3}{5}\times 8=6\times  \frac{4}{5}$ nên tất cả các tỉ lệ thức có thể lập được từ bốn số $\frac{3}{4}$; 6; $\frac{4}{5}$; 8 là:

$\frac{\frac{3}{5}}{6}=\frac{\frac{4}{5}}{8};\frac{6}{\frac{3}{5}}=\frac{8}{\frac{4}{5}};\frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}}=\frac{6}{8};\frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}}=\frac{8}{6};$

d) Do 2.5 x (-5.12) = (-3.2) x 4 nên tất cả các tỉ lệ thức có thể lập được từ bốn số 2.5; -5.12; -3.2; 4 là:

Bài Hay  2023 Hãy đọc dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ đoạn thẳng sau và ghi vào bảng thống kê tương ứng. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

$\frac{2.5}{-3.2}=\frac{4}{-5.12};\frac{-3.2}{2.5}=\frac{-5.12}{4};\frac{2.5}{4}=\frac{-3.2}{-5.12};\frac{4}{2.5}=\frac{-2.15}{-3.2}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *