2023 Loại mô phân sinh không có ở cây cam là


34.6. Loại mô phân sinh không có ở cây cam là

A. mô phân sinh đỉnh rễ.

B. mô phân sinh lóng.

C. mô phân sinh bên.

D. mô phân sinh đỉnh thân.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Fe2O3 là thành phần chính của quặng hematite đỏ, dùng để luyện gang. Số oxi hoá của iron (sắt) trong Fe2O3 là A.+3. B. 3+. C. 3. D.-3. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *