2023 Loại mô phân sinh không có ở cây ngô là

34.5. Loại mô phân sinh không có ở cây ngô là

A. mô phân sinh đỉnh rễ.

B. mô phân sinh lóng.

C. mô phân sinh bên.

D. mô phân sinh đỉnh thân.

=> Cây 1 lá mầm không có mô phân sinh bên nên không có sinh trưởng thứ cấp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết tên các bộ phận của đèn học vào chỗ .... cho phù hợp | VBT Công nghệ 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *