2023 lon nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiểm? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


4.11. lon nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiểm?

A. $Na^{+}$.         B. $Al^{3+}$.           C.$Cl^{-}$.                D. $Fe^{2+}$


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Skills 2 Unit 1: Leisure activities | Tiếng Anh 8 trang 13

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *