2023 Lớp M có số orbital tối đa bằng | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


3.13. Lớp M có số orbital tối đa bằng

A. 3.        B. 4.       C. 9.      D. 18


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nối biểu thức với giá trị thích | VBT Toán 3 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *