2023 Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau:

22.4. Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Quang hợp là quá trình sử dụng … (1)… và khí …(2)… để tổng hợp…(3)… và giải phóng …(4)… nhờ năng lượng …(5)… đã được …(6)… hấp thụ. Đây là quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở …(7)…, trong đó quá trình trao đổi và chuyển hoá các chất luôn đi kèm với quá trình chuyển hoá ….(8)… từ dạng ..(9)… biến đổi thành dạng …(10)… tích luỹ trong các phân tử …(11)…

Gợi ý: oxygen, ánh sáng, diệp lục, nước, carbon dioxide, glucose, năng lượng, thực vật, quang năng, hoá năng, hữu cơ.

(1) nước

(2) carbon dioxide

(3) glucose

Bài Hay  2023 Quan sát các hình sau và dựa vào các kiến thức đã học | SBT Lịch sử 10 Cánh diều

(4) oxygen

(5) ánh sáng

(6) diệp lục

(7) thực vật

(8) năng lượng

(9) quang năng

(10) hóa năng

(11) hữu cơ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *