2023 Máy ảnh thường có nhiều tốc độ màn trập (tức khoảng thời gian mà màn trập mở cửa). Tốc độ màn trập tính bằng giây, thường là $\frac{1}{125}$;$\frac{1}{15}$5;0,125;$\frac{1}{60}$;0,004 và $\frac{1}{4}$. Hãy sắp xếp các tốc độ này từ nhanh nhất đến chậm nhấ

1.5. Máy ảnh thường có nhiều tốc độ màn trập (tức khoảng thời gian mà màn trập mở cửa). Tốc độ màn trập tính bằng giây, thường là $\frac{1}{125}$;$\frac{1}{15}$5;0,125;$\frac{1}{60}$;0,004 và $\frac{1}{4}$. Hãy sắp xếp các tốc độ này từ nhanh nhất đến chậm nhất.

Tốc độ trập nhanh nhất nghĩa là thời gian mà màn hình mở cửa là nhỏ nhất.

Ta đi so sánh các số với nhau:

0,125=$\frac{125}{1000}$=$\frac{1}{8}$;0,004=$\frac{4}{1000}$=$\frac{1}{250}$

Mà $\frac{1}{250}$<$\frac{1}{125}$<$\frac{1}{60}$<$\frac{1}{15}$<$\frac{1}{18}$<$\frac{1}{4}$

Nên 0,004<$\frac{1}{250}$<$\frac{1}{60}$<0,125<$\frac{1}{4}$

=> Vậy các tốc độ này từ nhanh nhất đến chậm nhất là: 0,004;$\frac{1}{250}$;$\frac{1}{60}$0;0,125;$\frac{1}{4}$

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Ở nhiệt độ cao và có xúc tác, phản ứng giữa hydrogen với halogen nào sau đây xảy ra thuận nghịch? A. F2. B. I2. C. Br2. D. Cl2. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *