2023 Một người khi tư vấn lắp gương cho một cửa hàng quần áo, đã nói rằng: “Muốn soi được toàn thân cân lắp gương phẳng có chiều cao tôi thiếu bằng $\frac{2}{2}$ chiều cao cơ thể”. Người đó nói đúng không? Em hãy giải thích câu trả lời của mình.

17.5*. Một người khi tư vấn lắp gương cho một cửa hàng quần áo, đã nói rằng: “Muốn soi được toàn thân cân lắp gương phẳng có chiều cao tôi thiếu bằng $\frac{2}{2}$ chiều cao cơ thể”. Người đó nói đúng không? Em hãy giải thích câu trả lời của mình.

  •  Người đó nói đúng.
  • Giải thích: xem Hình 17.3G. Để soi được đỉnh đầu Ð thì tia sáng tới từ Ð qua mép gương O1 cho tia sáng phản xạ qua mắt M. Để soi được bàn chân C thì tia sáng tới từ C qua mép gương O; cho tia sáng phản xạ qua mắt M.
Bài Hay  2023 Cho A là một danh sách gồm các số nguyên. Em hãy viết các câu lệnh xoá tất cả các phần tử nhỏ hơn 0 trong A và in danh sách nhận được ra màn hình | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Đáp số trên không phụ thuộc vào khoảng cách từ người đến gương phẳng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *