2023 Một số học sinh nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tốc độ quang hợp. | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

20.1 Một số học sinh nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến tốc độ quang hợp.

Thí nghiệm được bố trí như trong hình 20.1.

Đặt đèn cách ống nghiệm chứa cành rong đuôi chó 10 cm.

Đếm số bọt khí thoát ra từ cành rong đuôi chó trong 1 phút. ht

Lặp lại thí nghiệm này cho các khoảng cách khác nhau giữa đèn và ống nghiệm chứa cành rong đuôi chó.

Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng dưới đây.

Khoảng cách từ đèn đến cành rong (cm)

Số lượng bọt khí/ phút

10

84

15

84

20

76

40

52

50

26

Kết quả thí nghiệm cho thấy:

a) Ở khoảng cách từ 15 cm đến 50 cm, ánh sáng là yếu tố giới hạn đối với quang hợp. Số liệu nào trong bảng chứng minh cho điều này?

Bài Hay  2023 Tại sao Nhà nước phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường? | GDCD 12 (Trang 93 – 109 SGK)

b) Em hãy đưa ra một yếu tố có thể hạn chế tốc độ quang hợp khi khoảng cách là từ 10 cm đến 15 cm.

20.2 Một số học sinh làm thí nghiệm điều tra ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ quang hợp ở rong đuôi chó. Thí nghiệm được bố trí như trong hình 20.2 và nhiệt độ của nước trong chậu được thay đổi bằng cách sử dụng đá lạnh và nước nóng. Tiến hành đếm số bọt khí được tạo ra trong một phút ở các nhiệt độ khác nhau, họ đã thu được kết quả như trong bảng dưới đây.

b) Sử dụng biểu đồ đã vẽ để dự đoán số lượng bọt khí được tạo ra trong mỗi phút ở 25 °C.

c) Giải thích tại sao tốc độ quang hợp ở loại rong này giảm khi nhiệt độ lớn hơn 40 °C.

Bài Hay  2023 Các nội dung tiếng Việt được học thành mục riêng trong sách Ngữ văn 7 | SBT Văn 7 Cánh diều

20.1. a) Bằng chứng tỉ lệ giữa khoảng cách/số lượng bọt khí giảm. Nếu học sinh trả lời liên quan đến việc tăng ánh sáng hoặc khoảng cách ngắn hơn có nhiều khí oxygen/khí thải ra đều có thể chấp nhận được.

b) Nhiệt độ/carbon dioxide (nồng độ).

Nếu học sinh trả lời liên quan đến không đủ carbon dioxide hoặc số lượng lục lạp/số lượng chất diệp lục đều có thể chấp nhận được

20.2. a) Thang đo được xây dựng chính xác, tức là các khoảng bằng nhau dọc theo mỗi trục; điểm được vẽ chính xác. Biểu đồ thích hợp được vẽ một cách chính xác. Đồ thị bắt đầu từ 0 °C đến 50 °C,

b) Sử dụng biểu đồ để dự đoán số lượng bọt khí mỗi phút ở 25 °C: 18 – 19 (bọt khí/phút). Tốc độ quang hợp ở loại rong này giảm sau 40 °C vì nhiệt làm biến tính các

Bài Hay  2023 Ở chim, việc ấp trứng có tác dụng

c)

enzyme hoặc phá huỷ màng hoặc vỡ tế bào hoặc phá huỷ các tế bào.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *