2023 Một trang trại nuôi bò lấy thịt có số lượng bò đực rất lớn. Theo em, để duy trì nguồn bò đực với số lượng lớn, trang trại này nên thực hiện biện pháp gì?

41.6. Một trang trại nuôi bò lấy thịt có số lượng bò đực rất lớn. Theo em, để duy trì nguồn bò đực với số lượng lớn, trang trại này nên thực hiện biện pháp gì?

  •  Để tăng số lượng con đực trong đàn vật nuôi, biện pháp nên thực hiện là lựa chọn tinh trùng (quy định giới tính đực), đem thụ tỉnh với trứng để tạo ra thế hệ con mang giới tính mong muốn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Phản ứng nào sau đây không có sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tố Mn? A. MnO2 + 4HCl $\overset{t^{o}}{\rightarrow}$ MnCl2 + Cl2 + 2H2O B. Mn + O2 → MnO2 C. 2HCl + MnO → MnCl2+ H2O D. 6KI + 2KMnO2 + 4H2O → 3I2 + 2MnO2 + 8KOH | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *