2023 Một xe tải chạy trên đoạn đường đầu dài 45 km trong 45 phút, sau đó xe tiếp tục chạy thêm 18 km trong 20 phút. Tính tốc độ của xe tải trên mỗi đoạn đường.

8.9. Một xe tải chạy trên đoạn đường đầu dài 45 km trong 45 phút, sau đó xe tiếp tục chạy thêm 18 km trong 20 phút. Tính tốc độ của xe tải trên mỗi đoạn đường.

Tốc độ của xe tải:

– Trên đoạn đường đầu dài 45 km:

v1= $\frac{s1}{t1}$ = $\frac{45}{\frac{3}{4}}$

– Trên đoạn đường tiếp theo dài 18 km:

v2= $\frac{s2}{t2}$ = $\frac{18}{\frac{1}{3}}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hợp chất A có các tính chất sau: Ở thể rắn trong điều kiện thường, dễ tan trong nước tạo dung dịch dẫn điện được. Hợp chất A là A. sodium chloride B. glucose C. sucrose D. fructose | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *