2023 Năm 1418, Lê Lợi tập hợp hào kiệt bốn phương dựng cờ khởi nghĩa tại căn cứ Lam Sơn (Thanh Hoá) trong bối cảnh nào sau đây? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Năm 1418, Lê Lợi tập hợp hào kiệt bốn phương dựng cờ khởi nghĩa tại căn cứ Lam Sơn (Thanh Hoá) trong bối cảnh nào sau đây?

A. Nhà Minh đang đô hộ, cai trị hà khắc.

B. Quân Minh vừa hoàn thành xâm lược.

C. Cuộc khởi nghĩa của nhà Hồ thất bại.

D. Lực lượng quân Minh đã bị suy yếu.

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là khó khăn của nghĩa quân Lam Sơn trong những ngày đầu khởi nghĩa (1418–1423)?

A. Liên tục bị quân Minh bao vây, tấn công.

B. Nhiều lần phải rút chạy lên núi Chí Linh.

C. Bị thiếu thốn về lương thực và quân số.

D. Bộ Chỉ huy nghĩa quân mâu thuẫn nội bộ.

Câu 3. Để khôi phục và bảo toàn lực lượng, năm 1423, Lê Lợi đã có hành động nào sau đây?

A. Bất ngờ tập kích vào doanh trại quân Minh.

B. Phá vòng vây thoát khỏi tình thế nguy khốn

C. Đề nghị hoà hoãn với quân Minh.

Bài Hay  2023 Phủ định của mệnh đề “∃x ∈ ℝ, x2 – x + 1

D. Chuyển quân ra phía bắc.

Câu 4. Trong giai đoạn phản công (1426 – 1427), chiến thắng tiêu biểu nào sau đây của nghĩa quân Lam Sơn có tác động lớn buộc nhà Minh phải rút quân về nước?

A. Chi Lăng (Lạng Sơn) và Xương Giang (Bắc Giang).

B. Tốt Động và Chúc Động (Hà Nội).

C. Chi Lăng (Lạng Sơn) và Bạch Đằng (Hải Phòng)

D. Đông Quan (Hà Nội) và Đông Bộ Đầu (Hà Nội).

Câu 5. Nội dung nào sau đây đánh giá đúng về vai trò của Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

A. Sáng tạo kế “Thanh dã” trong cuộc khởi nghĩa.

B. Viết bài Bình Ngô đại cáo để khích lệ quân sĩ.

C. Tổ chức mai phục quân Minh ở thành Tây Đô.

D. Là tổng chỉ huy lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa.

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa nào sau đây?

A. Chấm dứt vai trò của nhà Minh trong lịch sử.

B. Đưa tới sự thành lập của vương triều Lê sơ.

C. Chấm dứt hơn 30 năm cai trị của nhà Minh.

D. Làm sụp đổ chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

Câu 7. Giải thích nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) và cho biết ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa này.

Bài Hay  2023 Choose the best answers to complete the conversations. (4 pts) | SBT Tiếng Anh 10 kết nối tri thức

Câu 8. Quan sát hình 19 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy giới thiệu ngắn gọn về Nguyễn Trãi theo các gợi ý: tiểu sử, vai trò và đóng góp đối với lịch sử dân tộc,..

Câu 9. Nối thời gian ở cột A với nội dung chính ở cột B sao cho đúng.

Câu 10. Nối ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng khi nói về công lao của các nhân vật trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

 

Câu 1. A

Câu 2. D

Câu 3. C

Câu 4. A

Câu 5. D

Câu 6. B

Câu 7.

– Nguyên nhân thắng lợi: Truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc; Vai trò lãnh đạo và nghệ thuật quân sự tài tình, sáng tạo của Bộ Chỉ huy nghĩa quân mà đại diện là Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,…

– Ý nghĩa lịch sử: Chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục hoàn toàn độc lập dân tộc; đưa đến sự thành lập của vương triều Lê sơ; mở ra thời kì phát triển mới của Đại Việt – thời kì độc lập, tự chủ lâu dài,…

Bài Hay  2023 Chương trình sau sẽ yêu cầu nhập một danh sách học sinh trong lớp cùng với cân nặng, chiều cao, sau đó tự động tính chỉ số BMI và in ra danh sách các bạn béo phì. Quan sát chương trình và đưa thêm các lệnh in giá trị trung gian để kiểm soát lỗi chương trì | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Câu 8.

– Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, quê gốc ở làng Chi Ngại, huyện Phượng Sơn, lộ Lạng Giang (Chí Linh, Hải Dương ngày nay), sau dời đến làng Nhị Khê (Thường Tín, Hà Nội ngày nay). Ông thi đỗ Thái học sinh năm 1400 và từng làm quan dưới triều Hồ.

– Nguyễn Trãi tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo ngay từ

những buổi đầu, trở thành mưu sĩ của nghĩa quân, giúp Lê Lợi bày tính mưu kế,

soạn thảo văn thư ngoại giao với quân Minh,…

Sau khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thành công, Nguyễn Trãi trở thành một trong những khai quốc công thần của nhà Lê sơ.

– Nguyễn Trãi có đóng góp to lớn vào sự phát triển của văn học và tư tưởng Việt Nam. Ông được coi là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá của Việt Nam. Năm 1980, Nguyễn Trãi được UNESCO ghi danh là Danh nhân Văn hoá Thế giới.

Câu 9. 1 – C; 2 − D; 3 – A; 4 – B.

Câu 10. 1 – A, C, H; 2 – D; 3 – E, G; 4 – B.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *