2023 Nếu nhận được đề nghị cộng tác làm bản đồ dân cư cho huyện nơi em sống, em sẽ tư vấn chọn phương pháp và hướng dẫn cụ thể như thế nào để thể hiện các nội dung sau đây | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

Bài tập 7: Nếu nhận được đề nghị cộng tác làm bản đồ dân cư cho huyện nơi em sống, em sẽ tư vấn chọn phương pháp và hướng dẫn cụ thể như thế nào để thể hiện các nội dung sau đây:

+ Mật độ dân số các xã, thị trấn trong huyện.
+ Quy mô và cơ cấu dân số theo giới tính của các xã, thị trấn trong huyện.
+ Phân bố dân cư trong huyện.
+ Các thị trấn, thị tứ.
+ Các yếu tố khác: sông, đường giao thông, địa giới huyện, địa giới xã — thị trấn.

Bài Hay  2023 Dưới tác dụng của các chất xúc tác, glucose tạo thành các sản phẩm khác nhau. – Lên men tạo thành ethanol C6H12O6 (glucose) $\overset{enzyme }{\rightarrow}$ C2H5OH(ethanol) + CO2 (1) – Ethanol lên men thành acetic acid: CH3 - CH2 - OH + O2 $\overset{ | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

– Mật độ dân số các xã, thị trấn trong huyện: sử dụng phương pháp phương pháp chấm điểm

– Quy mô và cơ cấu dân số theo giới tính của các xã, thị trấn trong huyện: sử dụng phương pháp bản đồ – biểu đồ

– Phân bố dân cư trong huyện: sử dụng phương pháp khoanh vùng

– Các thị trấn, thị tứ: sử dụng phương pháp kí hiệu

– Các yếu tố khác: sông, đường giao thông, địa giới huyện, địa giới xã – thị trấn: sử dụng phương pháp kí hiệu theo đường

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *