2023 Nguyên tử helium có 2 proton, 2 neutron và 2 electron. Khối lượng của các electron chiếm bao nhiêu % khối lượng nguyên tử helium? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

 1.10. Nguyên tử helium có 2 proton, 2 neutron và 2 electron. Khối lượng của các electron chiếm bao nhiêu % khối lượng nguyên tử helium?

A. 2,72%.                  B.0,272%.                 

C. 0,0272%.              D. 0.0227%.

Đáp án: C

Phần trăm khối lượng của các electron trong nguyên tử helium bằng 

%me= $\frac{2.9,109.10^{−31}}{2.9,109.10^{−31}+2.1,673.10^{−27}+2.1,675.10^{−27}}.100$

       $\approx $0,0272%

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 34: Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *