2023 Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về quá trình quang hợp và hô hấp?

25.6. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về quá trình quang hợp và hô hấp?

A. Đây là các quá trình trái ngược nhau, không liên quan với nhau.

B. Đây là các quá trình liên tiếp và thống nhất với nhau.

C. Đây là các quá trình có nguyên liệu giống nhau nhưng kết quả khác nhau.

D. Đây là các quá trình ngược nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau.

  • D. Đây là các quá trình ngược nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau.

Quá trình quang hợp và quá trình hô hấp tế bào có biểu hiện trái ngược nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau:

– Hô hấp tế bào và quang hợp là 2 quá trình trái ngược nhau là vì: Quang hợp là quá trình lá cây tổng hợp chất hữu cơ, tích lũy năng lượng từ carbon dioxide và nước nhờ có diệp lục và sử dụng ánh sáng, thải ra oxygen. Còn hô hấp là quá trình sử dụng oxygen phân giải chất hữu cơ, giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể, đồng thời thải ra khí carbon dioxide và nước.

Bài Hay  2023 Tương tác van der Waals được hình thành do A. tương tác tĩnh điện lưỡng cực — lưỡng cực giữa các nguyên tử. B. tương tác tĩnh điện lưỡng cực — lưỡng cực giữa các phân tử. C. tương tác tĩnh điện lưỡng cực — lưỡng cực giữa các nguyên tử hay phân tử. D. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

– Hai quá trình này liên quan chặt chẽ với nhau vì: Hô hấp tế bào sẽ không thực hiện được nếu không có chất hữu cơ do quang hợp tạo ra. Ngược lại, nếu không có hô hấp tế bào thì các hoạt động sống của cơ thể đều không diễn ra trong đó có cả quang hợp.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *