2023 Nitrogen có hai đồng vị bền là $_{7}^{14}\textrm{N}$ và $_{7}^{15}\textrm{N}$. Oxygen có ba đồng vị bền là $_{8}^{16}\textrm{O}$, $_{8}^{17}\textrm{O}$ và $_{8}^{18}\textrm{O}$. Số hợp chất NO2 tạo bởi các đồng vị trên là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

2.7. Nitrogen có hai đồng vị bền là $_{7}^{14}\textrm{N}$ và $_{7}^{15}\textrm{N}$. Oxygen có ba đồng vị bền là $_{8}^{16}\textrm{O}$,  $_{8}^{17}\textrm{O}$ và $_{8}^{18}\textrm{O}$. Số hợp chất NO2 tạo bởi các đồng vị trên là

A.3.            B.6.            C.9.              D. 12.

Đáp án D

Đồng vị $^{14}$N kết hợp với ($^{16}$O,  $^{16}$O); ($^{16}$O,  $^{17}$O); ($^{16}$O,  $^{18}$O); ($^{17}$O,  $^{17}$O); ($^{17}$O,  $^{18}$O); ($^{18}$O,  $^{18}$O). 

Tương tự, đồng vị $^{15}$N kết hợp với 6 cặp đồng vị O như trên được 6 hợp chất nữa.

Vậy có 12 hợp chất NO2 tạo bởi các đồng vị trên.

Bài Hay  2023 Xây dựng và thực hiện kế hoạch lao động trong gia đình | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *