2023 Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân của phong trào Cải cách tôn giáo? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân của phong trào Cải cách tôn giáo?

A. Giai cấp phong kiến Tây Âu sử dụng Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo làm cơ sở tư tưởng chính thống.

B. Giáo hội Thiên Chúa giáo ngăn cản sự phát triển tiến bộ của văn hoá.

C. Giai cấp tư sản muốn duy trì và củng cố tổ chức của Giáo hội Thiên Chúa giáo.

D. Giáo hội Thiên Chúa giáo là một thế lực cản trở bước tiến của giai cấp tư sản đang lên.

Câu 2. Một trong những tác động của các cuộc Cải cách tôn giáo ở Tây Âu là

A. đưa nhân loại bước sang nền văn minh công nghiệp.

Bài Hay  2023 Ngắt đoạn văn sau thành bốn câu bằng cách sử dụng dấu chấm rồi viết lại cho đúng. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

B. tạo cơ sở cho sự hình thành của nền kinh tế lãnh địa.

C. thúc đẩy sự phát triển của các lãnh địa phong kiến.

D. làm cho Thiên Chúa giáo phân chia thành hai giáo phái.

Câu 3. Hãy sắp xếp lại các ý sau để làm rõ nguyên nhân bùng nổ của phong trào Cải cách tôn giáo.

Câu 4. Hãy ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng với nội dung và tác động của phong trào Cải cách tôn giáo.

Câu 5. Hãy chọn một trong hai nhà Cải cách tôn giáo tiêu biểu (hình 4.1 hoặc hình 4.2) và giới thiệu về nhân vật theo những gợi ý sau:

– Nơi thực hiện cải cách.

– Nội dung tư tưởng, chủ trương cải cách,…

 Câu 1. C

Câu 2. D

Câu 4. 1 – B, C, D, G; 2 – A, E.

Câu 5.

Bài Hay  2023 Điền dấu câu phù hợp vào ô trong câu dưới đây: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

giới thiệu về Mác-tin Lu-thơ:

– Nơi thực hiện cải cách tôn giáo: Tại Đức, ngày 31-10-1517, ông dán Luận văn 95 điều lên cổng Trường Đại học Vit-ten-bớt (Đức).

– Nội dung tư tưởng, chủ trương cải cách: phê phán chính sách áp bức, bóc lột của Toà thánh Rô-ma, chống lại cách Giáo hội tuỳ tiện giải thích Kinh Thánh, phê phán những lời thuyết giáo phản động của nhà thờ đương thời,…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *