2023 Nội dung nào sau đây là một trong những biến đổi chính về kinh tế trong xã hội Tây Âu từ đầu thế kỉ XVI? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nội dung nào sau đây là một trong những biến đổi chính về kinh tế trong xã hội Tây Âu từ đầu thế kỉ XVI?

A. Xuất hiện hình thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa.

B. Các nhà hàng hải tiến hành các cuộc phát kiến địa lí.

C. Bước đầu xuất hiện các thành thị trung đại.

D. Diễn ra tình trạng địa chủ rào đất cướp ruộng.

Câu 2. Nội dung nào sau đây là một trong những biến đổi chính về xã hội trong xã hội Tây Âu từ đầu thế kỉ XVI?

A. Giai cấp chủ nô ra đời và phát triển.

Bài Hay  2023 Trong danh sách các địa danh du lịch có thể có địa danh xuất hiện nhiều lần. Viết chương trình để xoá bớt các trường hợp trùng lặp, sao cho mỗi địa danh trong danh sách chỉ có 1 lần | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

B. Giai cấp tư sản và vô sản xuất hiện.

C. Giai cấp địa chủ và nông dân hình thành.

D. Bắt đầu xuất hiện tầng lớp thương nhân.

Câu 3. Cho các cụm từ sau đây: (1) Giai cấp tư sản; (2) Lãnh chúa, quý tộc thương nhân, chủ xưởng; (3) Nông dân, thợ thủ công, nông nô; (4) Giai cấp vô sản; (5) Nô lệ. Hãy đặt các cụm từ trên vào các ô A, B, C, D, E trong sơ đồ 5 sao cho phù hợp với sự hình thành giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

Câu 4. Hãy trình bày suy nghĩ của em về giai cấp tư sản và giai cấp vô sản qua bức tranh biếm hoạ dưới đây.

Câu1. A

Câu 2. BCâu 3. (2) − A; (1) – B; (3) – C; (5) – D; (4) – E.

Câu 4. 

Bài Hay  2023 Gạch chân từ ngữ chỉ các hoạt động được so sánh với nhau trong mỗi câu văn, câu thơ sau: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

– Hình ảnh thể hiện hai giai cấp cơ bản: tư sản và vô sản. – Giai cấp tư sản có cuộc sống sung sướng nhàn hạ, giai cấp vô sản phải lao động vất vả.

Giai cấp tư sản là giai cấp bóc lột, giai cấp vô sản là giai cấp bị bóc lột. – Giữa hai giai cấp này tồn tại mâu thuẫn gay gắt. Đây là nguyên nhân dẫn đến các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản sau này,…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *