2023 Nối hình ảnh sản phẩm (cột A) với tên nguyên liệu dùng để sản xuất (cột B) cho phù hợp. | SBT công nghệ 7 chân trời

7. Nối hình ảnh sản phẩm (cột A) với tên nguyên liệu dùng để sản xuất (cột B) cho phù hợp.

8. Hình bên đang minh hoạ cho biện pháp chăn nuôi nào?

A. Chăn nuôi nông hộ

B. Chăn nuôi hữu cơ

C. Tự chế biến, cung cấp thức ăn cho vật nuôi.

D. Liên kết các khâu chăn nuôi, giết mổ, chế biến.

9. Ứng dụng công nghệ trong quản lí vật nuôi có lợi ích gi?

A. Theo dõi được hoạt động thưởng ngày của người lao động chăn nuôi.

B. Quản lí được đản vật nuôi với quy mô nhỏ, số lượng vật nuôi ít.

C. Nắm được tình trạng địa hình nơi đang chăn thả đàn vật nuôi.

Bài Hay  2023 Ghép các hình ảnh ở bên trái với ô chữ ở bên phải sao cho phù hợp với nội dung lịch sử. | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

D. Theo dõi được tình trạng sức khoẻ, chu kì sinh sản,… của vật nuôi.

10. Hình bên đang minh hoạ cho biện pháp chăn nuôi nào?

A. Chăn nuôi trang trại.

B. Chăn nuôi an toàn sinh học. 

C. Ứng dụng công nghệ trong quản lí vật nuôi.

D. Liên kết các khâu chăn nuôi, giết mổ, phân phối.

 

 

7.

8. B

9. D

10. A

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *