2023 Nối mỗi thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo


5. Nối mỗi thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A.

 

 


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Đọc lại bài Thư thăm bạn (SGK, tr.107), cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì. Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *