2023 Nối nhân vật ở cột A cho phù hợp với cột B và C. | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Bài 5: Nối nhân vật ở cột A cho phù hợp với cột B và C.

Nối:

  • A1 (Lê-ô-na đờ Vanh-xi) + B3 + C4

  • A2 (Mi-ken-lăng-giơ) + B1 + C1

  • A3 (W.Sếch-xpia) + B2 + C2

  • A4 (R. Đê-cát-tơ) + B4 + C3

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tìm x, biết: | Tech12h

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *