2023 Nổi tên các bước thực hiện (cột A) với tác dụng (cột B) sao cho phủ hợp với quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu đất. | SBT công nghệ 7 chân trời

9. Nổi tên các bước thực hiện (cột A) với tác dụng (cột B) sao cho phủ hợp với quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu đất.

10. Hãy gọi tên và nêu tác dụng của từng thao tác kĩ thuật trong quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần được thể hiện trong mỗi hình.

 

9. 

10. 

–  lấp và nén đất lần 2

– đặt cây con vào hố

– tạo lỗ trong hố trống

– lấp và nén đất lâdn 1

– vun gốc

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nitrogen có hai đồng vị bền là $_{7}^{14}\textrm{N}$ và $_{7}^{15}\textrm{N}$. Oxygen có ba đồng vị bền là $_{8}^{16}\textrm{O}$, $_{8}^{17}\textrm{O}$ và $_{8}^{18}\textrm{O}$. Số hợp chất NO2 tạo bởi các đồng vị trên là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *