2023 Nối từ ngữ chỉ đặc điểm ở thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ chỉ sự vật ở thẻ màu trắng: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo


3. Nối từ ngữ chỉ đặc điểm ở thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ chỉ sự vật ở thẻ màu trắng:

 


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống sinh vật

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *