2023 Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?

25.4. Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?

A. Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào.

B. Đó là quá trình biến đổi các chất hữu cơ thành carbon dioxide, nước và giải phóng năng lượng.

C. Nguyên liệu cho quá trình hô hấp là chất hữu cơ và oxygen.

D. Đó là quá trình chuyển hoá năng lượng rất quan trọng của tế bào.

  • A. Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Thường xuyên tạo sự chuyển động của nước trong ao, đầm nuôi tôm có | SBT công nghệ 7 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *