2023 Nước có những vai trò gì đối với cơ thể sinh vật?

28.2. Nước có những vai trò gì đối với cơ thể sinh vật?

  • Vận chuyển các chất trong cơ thể sinh vật.
  • Tạo môi trường liên kết các thành phần khác nhau trong cơ thể.
  • Điều hoà thân nhiệt.
  • Tạo ra năng lượng cho cơ thể.
  • Cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể sử dụng.
  • Môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.
  • Môi trường hoà tan nhiều chất cần thiết.


 Vai trò của nước đối với cơ thể sinh vật:

– Vận chuyển các chất trong cơ thể sinh vật.

– Tạo môi trường liên kết các thành phần khác nhau trong cơ thể.

– Điều hoà thân nhiệt.

– Môi trường sống cho nhiều loài sinh vật.

-Môi trường hoà tan nhiều chất cần thiết.

Bài Hay  2023 Thực nghiệm cho thấy các phản ứng: H2 (g) + X2 (g)→ 2HX (g) trong dãy halogen xảy ra với mức độ giảm dần từ F2 đến I2. Biến thiên enthalpy của các phản ứng thay đổi như thế nào trong dãy trên? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *