2023 Ở cây Một lá mầm, mô phân sinh gồm có

34.4. Ở cây Một lá mầm, mô phân sinh gồm có

A. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên.

B. mô phân sinh lóng và mô phân sinh bên.

C. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng.

D. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh rễ.

  • C. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng.

=> Có các loại mô phân sinh sau: mô phân sinh đỉnh thân, đỉnh rễ, mô phân sinh bên, mô phân sinh lóng (ở cây 1 lá mầm). Mô phân sinh đỉnh: nằm ở vị trí đỉnh của thân và rễ, có chức năng hình thành nên quá trình sinh trưởng sơ cấp của cây, làm gia tăng chiều dài của thân và rễ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết vào chỗ …… một số biện pháp sử dụng hợp lí thực vật, động vật ở gia đình và ở địa phương em | VBT Tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *