2023 Ở thực vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bao nhiêu quá trình dưới đây?

  • 37.2. Ở thực vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bao nhiêu quá trình dưới đây?

a) Sinh trưởng.

b) Thụ phấn.

c) Quang hợp.

d) Thoát hơi nước.

e) Phát triển.

g) Ra hoa.

h) Hình thành quả.

A. 6.

B. 3.

C.7.

D. 4.

  • A. Các ý đúng là a; c; d; e; g; h.

a) Sinh trưởng.

c) Quang hợp.

d) Thoát hơi nước.

e) Phát triển.

g) Ra hoa.

h) Hình thành quả.

Xem toàn bộ: Giải SBT bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Phủ định của mệnh đề “∃x ∈ ℝ, x2 – x + 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *