2023 Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử, electron chiếm các mức năng lượng | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


3.5. Ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử, electron chiếm các mức năng lượng

A. lần lượt từ cao đến thấp.

B. lần lượt từ thấp đến cao.

C. bất kì.

D. từ mức thứ hai trở đi.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho m là một năm dương lịch. Biết rằng, nếu m chia hết cho 400 hoặc m chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 thì năm đó là năm nhuận. Viết câu lệnh điều kiện để in ra thông báo tương ứng | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *