2023 Oxygen có ba đồng vị với tỉ lệ % số nguyên tử tương ứng là $^{16}O$ (99,75%), $^{17}O$ (0,038%), $^{18}O$ (0,205%), Nguyên tử khối trung bình của oxygen là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

2.9. Oxygen có ba đồng vị với tỉ lệ % số nguyên tử tương ứng là $^{16}O$ (99,75%), $^{17}O$ (0,038%), $^{18}O$ (0,205%), Nguyên tử khối trung bình của oxygen là

A. 16,0.       B.16,2.        C. 17,0.            D. 18,0.

Đáp án: A

Nguyên tử khối trung bình của oxygen là

$\overline{A}=\frac{16.99,757 + 17.0,038 + 18.0,205}{100}\approx 16,0$ 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Chọn dấu "", "=" thích hợp vào chỗ trống | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *